توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. در بازدید ساده و معمول از فروشگاه “گیفت مولد” مشخصات شما برای عموم قابل دسترس نیست.
  2. به منظور حفظ حریم و تکریم زحمات نمایندگان فروش، اطلاعات این عزیزان نزد ما محفوظ میباشد.
  3. هنگام درج نظر و انتقاد، لطفا حریم شخصی کاربران دیگر را حفظ کنید.